از سال ۱۳۷۵ الی ۱۳۸۰ فعالیت به عنوان ISP در شهر تهران

از سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۸۴ فعالیت به عنوان مجری پروژه های مدار بسته آنالوگ

از سال ۱۳۸۴ الی ۱۳۸۸ فعالیت به عنوان مجری پروژه های مدار بسته تحــت شــبکه

حــدود ۱۲ ســال قبــل مجموعــه کاوش داده پــردازان یکــی از فعالیــن در زمینــه نصــب و راه انــدازی پــروژه هــای مداربســته تحــت شــبکه بــا اســتفاده از فنــاوری هــای بســیار کمیــاب و ارزشــمند نســبت بــه تاریــخ امــروز شــامل لینــک هــای رادیویــی و… بــود. همچنیــن در تاریــخ گذشــته خــود نســبت بــه شــروع و حضــور دوربیــن هــای شــبکه در بــازار جهانــی، از جملــه مجموعــه هایــی بــود کــه بنیــان ترویــج و تبلیــغ بــر روی سیســتم هــای نظارتــی نویــن  را پایــه گــذاری نمــود و بــا تاکیــد بــر ایــن فنــاوری و شــوق مشــتریان خــود و بــا اســتفاده از فنــاوری روز توانســت پیشــتاز ایــن روش در جامعــه ایرانــی باشــد. ســال از زمانــی کــه کــی دی تــی رســما بــه فــروش دوربیــن هــای ۱۲حــدودا مداربســته شــبکه پرداخــت مــی گــذرد و بــه طبــع، کــی دی تــی تجــارب بســیار غنــی را از نمونــه هــای اولیــه برندهــای معتبــر جهانــی کســب کــرده و در طــول فعالیــت خــود بــه عنــوان یکــی از بزرگتریــن مصــرف کننــدگان ایــن بــازار توانســت نگرشــی جدیــد را پیــدا کنــد و ضمــن علاقــه منــدی بــه فلســفه تولیــد  ایــن آشــنایی ًبــه ایــرادات و نقــاط قــوت هــر برنــد اجهــاف پیــدا کنــد. قاعدتــا توانســت راه کاری باشــد بــرای شــروع یــک تجــارت موفــق و بــه اصطــلاح یــک گزینــش ایــده آل در همــه محصــولات بــا تکیــه بر درک، فهم و شــرایط و ســختی هــای کار بــرای مجــری هــای پــروژه هــا تــا درک و نیــاز کاربــران در ســطح وســیع.

کــی دی تــی بــا ایــن انگیــزه در ســال ۱۳۹۰ بــه طــور بســیار قطعــی و بــا هــدف تامیــن تجهیــزات شــبکه مــورد نیــاز مصــرف بــازار خــود بــه تولیــد روی آورد. مجموعــه در ابتــدا پــا بــه عرصــه تولیــد نهــاد و شــاید زمانــی کــه  کــی دی تــی مونتــاژ تجهیــزات شــبکه POE را در ایــران شــروع کــرد هنــوز کســی بــه تولیــد ملــی و اشــعار آن نپرداختــه بــود و صــد در صــد ســودآوری خاصــی در ایــن تولیــد بــرای مجموعــه وجــود نداشــت چــرا کــه صرفــا مونتــاژ یــک محصــول فقــط جهــت شــروع وارد کــردن تکنولــوژی کافــی بــود. طراحــی ســخت افــزار یــک ســوئیچ شــبکه بــرای یــک شــرکت بســیار مبتــدی و آن هــم در شــرایطی کــه کالاهــای قاچــاق مفهــوم خاصــی نداشــت و امــکان رقابــت بســیار ســخت بــود. همچنیــن همکارانــی کــه در بســیاری از زمــان هــا مشــوق و حتــی در بســیاری از مواقــع توجیــه کننــده عــدم بــازده ایــن طــرح صنعتــی بودنــد، نقطــه امیــدی وجــود داشــت، تامیــن مصالــح مــورد نیــاز پــروژه هــای خــودش توســط ســایر همــکاران بــه دلیــل قیمــت مناســب تــر از نمونــه هــای خارجــی مــورد اســتقبال قــرار گرفــت و علیرغــم تصــور قبلــی، ملــت شــریف ایــران هــم دســت بــه دســت کــی دی تــی مــی دادنــد و مــا خــوب بــه یــاد داریــم زمانــی کــه کمپانــی هــای تایوانــی بــه درخواســت هــا و ایمیــل هــای مــا بــرای خریــد چیپســت هــا و اطلاعــات فنــی محصولاتشــان فقــط جملــه «بــرای ایــران متصــور نیســت» را بازپــس میفرســتادند تــا بــه امــروز کــه کــی دی تــی بزرگتریــن تولیدکننــده تجهیــزات شــبکه POE در خاورمیانــه و بــا حجــم انبوهــی از صــادرات در صــدر جــدول کشــور خــود قــرار دارد و از صفــر تــا صــد محصــولات آن در خــاک کشــورش تولیــد مــی شــود و واحــد طراحــی آن  جــزء مهمتریــن هــای کشــور ایــران اســت. امــروزه دسترســی بــه تمــام اطلاعــات فنــی بــرای آن بــه واســطه خریدهــای بزرگــش بــه حقیقــت پیوســته و آنچــه روزگاری بســیار دور از دســترس مــی نمــود، امــروز در همیــن جــا در تهــران در حــال انجــام اســت و واقعــا آن همــه دیــوار و آن همــه مــرز از بیــن رفتــه اســت.  حــال چنــد ســالی اســت کــه ســخن از حمایــت از محصــول داخلــی مطــرح شــده اســت، چــه بســا کــه اگــر فقــط چنــد ســال قبــل تــر ایــن رونــد نمــود پیــدا مــی کــرد، امــروزه کــی دی تــی میتوانســت عــلاوه بــر رقبــای خارجــی خــود، رقیبــان داخلــی هــم داشــته باشــد.  بــه امیــد روزی کــه ایــران هــم ماننــد ابــر کشــورهایی همچــون چیــن شــاخص موجهــی در زمینــه محصــولات IT داشــته باشــد.

امــروزه کــی دی تــی بــا چهــار خــط تولیــد همزمــان در حــال فعالیــت تولیــد تجهیــزات POE  خــود مــی باشــد و ســعی شــده کــه جوابگــوی نیــاز داخلــی تــا حــد ممکــن باشــد و حتــی اکثــر مواقــع  صــادرات خــود را جهــت تامیــن مصــرف کننــدگان داخلــی متوقــف کــرده اســت.  کــی دی تــی در ســال ۱۳۹۰ بنیــان گــذار شــروع پــروژه مشــابه تجهیــزات شــبکه از جملــه تولیــد دوربیــن هــای مداربســته تحــت شــبکه و ان وی آرهــای خــود بــود و امیــد اســت در آینــده نــه چنــدان دور نقطــه صفــر تــا صــد را در دســت خــود گیــرد کمــا اینکــه حتــی از لحظــه شــروع ایــن کار بــه واســطه تیــم مهندســی قدرتمنــد، تاثیــرات بســزایی را در عرصــه نــرم افــزار و ســخت افــزار محصــولات نظارتــی خــود دارد و کنتــرل کیفیــت و کارآمــدی محصولاتــش را تضمیــن مــی کنــد و بــا اتــکا بــه تولیــد محصــولات خــود در ایــران تحــت کنتــرل ســازمان اســتاندارد ملــی ایــران اولیــن کمپانــی در ایــران اســت کــه دوربیــن هــای مداربســته خــود را پنــج ســال متمــادی بصــورت بــی قیــد و شــرط تضمیــن مــی کنــد تــا حتــی در صــورت شکســتگی و ضربــه و آتــش ســوزی گارانتــی نمایــد.  اولیــن نقطــه اهمیــت کــی دی تــی تامیــن نظــر مصــرف کننــده و نصــب کننــده اســت و بســیار دقیــق بــه ایــن امــر مــی پــردازد و معتقــد اســت کــه جلــب رضایــت مشــتری در طولانــی مــدت بســیار موثــر تــر از تبلیغــات و پرداخــت هزینــه بابــت آن و تاثیرگــذاری آن اســت.